KSRZIS – Koordinační středisko pro rezortní zdravotnické informační systémy

Převzato ze http://www.ksrzis.cz/

Národní zdravotní registry

NRKN – Národní registr kloubních náhrad

Národní registr kloubních náhrad (NRKN) je celorepublikovým elektronickým systémem zaměřeným na sběr, shromažďování a analýzu informací o provedených operacích s užitím umělé kloubní náhrady.

NOR – Národní onkologický registr

Onkologická onemocnění jsou palčivým tématem, které zajímá odbornou i laickou veřejnost. Národní onkologický registr (NOR) je nedílnou součástí komplexní onkologické péče a jedním z nejdůležitějších nástrojů který umožňuje podrobně a dlouhodobě sledovat a analyzovat výskyt nádorových onemocnění v České republice.

NRCCH – Národní registr cévní chirurgie

Národní registr cévní chirurgie (NRCCH) byl koncipován k evidenci veškerých chirurgických cévních výkonů provedené na pracovištích s působností v tomto oboru v ČR. Systém shromažďuje data pro hodnocení kvality léčby, nemocnosti v regionech a sledování dostupnosti odborné péče o pacienty s cévními chorobami v regionech.

NRKI – Národní registr kardiovaskulárních intervencí

Národní registr kardiovaskulárních intervencí (NRKI) je klíčovou součástí systému na ochranu zdraví a životů pacientů s kardiovaskulární příhodou. Registr soustřeďuje data o všech kardiovaskulárních zákrocích v ČR a pacientech, kteří se jim podrobili.

NROD – Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Podle zákonů, které Česká republika přijala jako součást příprav na vstup do EU, se potencionálním dárcem orgánů a tkání může stát po smrti kdokoliv, s výjimkou osob které za svého života vyjádřili jednoznačný písemný nesouhlas s dárcovstvím. Pro evidenci těchto osob byl zřízen Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů (NROD).

NKR – Národní kardiochirurgický registr

Národní kardiochirurgický registr (NKCHR) vznikl v roce 2002 z potřeby všech zúčastněných kardiochirurgických pracovišť získat informace o počtu srdečních operací v jednotlivých centrech a umožnit přesnější hodnocení a analýzu kvality výkonů včetně mortality, doby hospitalizace a stratifikace rizikových faktorů.

Registry hygienické služby

Registr kosmetických prostředků – KOPR

Registr sbírá data o evidenci výkonů veškerého státního zdravotního dozoru v oblasti kosmetických přípravků a prostředků. Smyslem registru je informační podpora při poskytování léčebné nebo preventivní péče.

Registr chemických látek a prostředků – CHLAP

Registr chemických látek a prostředků (CHLAP) slouží k podpoře státního zdravotního dozoru v oblasti kosmetickych prostředků. Eviduje oznámené biocidní přípravky před jejich uvedením na trh. Evidence je využívána také pro provádění dozorové činnosti., zejména k zamezení prodeje přípravků, které neodpovídají zákonu. Dále slouží k evidenci nebezpečných látek prostřednictvím tzv. bezpečnostního listu.

Registr akutních respiračních infekcí – ARI

Registr akutních respiračních infekcí (ARI) byl zřízen Ministerstvem zdravotnictví ČR a slouží ke sledování výskytu akutních respiračních infekcí v populaci. Sledování výskytu těchto infekcí je jedním z úkolů hygienické služby a je zajišťováno ve spolupráci s praktickými lékaři a zdravotnickými zařízeními.

Úložiště dat pro EpiDat

K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice slouží program EPIDAT, který je celostátně používán Hygienickou službou ČR od 1. 1. 1993

Registr očkovacích látek – OČKO

Registr očkovacích látek (OČKO) napomáhá hospodárnému využití očkovacích látek ve zdravotnictví. Eviduje zásoby a pohyb očkovacích látek v celé ČR, jejich skutečné využití a jejich expirace. Systém eviduje jenom ty látky které jsou součástí zdravotního pojištění. Poskytuje Ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím aktuální informace o stavu vakcín.

Informační systém Pandemie

Informační systém je připraven pro výjimečné situace, kdy se rychle šíří určité onemocnění, nezvladatelné běžnými prostředky a je ohrožena bezpečnost státu.

Pitná voda – IS PiVo

Kvalitu vody u nás musí ze zákona sledovat všichni provozovatelé vodáren, vodovodů, veřejných studní, dále rekreačních zařízení, koupališť apod. Jejich povinností je zajistit si pravidelné rozbory vzorků vody a laboratorní výsledky poskytovat hygienickým stanicím.

Inf. systém Rozhodnutí hlavního hygienika – IS RoHy

Informační systém Systém Rozhodnutí hlavního hygienika (IS RoHy) je nástrojem státního dozoru nad kvalitou potravin, zvláštní výživy a doplňků stravy. Než se na trhu objeví nový potravinový výrobek, musí projít kontrolou hygieniků, kteří zkoumají jeho zdravotní nezávadnost. Výrobky, které úspěšně prošly atestem a mohou se prodávat, najdeme v databázi tohoto sytému. Registr také poskytuje částečný přístup pro veřejnost.

Registr pohlavních nemocí – RPN

Informační systém RPN je nezbytnou součástí povinného hlášení výskytu zákonem stanovených pohlavních onemocnění.

Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM

Registr hygieny dětí a mladistvých – HDM slouží k evidenci dozorovaných škol a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, školních jídelen, provozoven pro výchovu a vzdělávání, zotavovacích akcí pro děti, atd. a k analýzám dat o výkonu státního zdravotního dozoru.

Registr hygieny výživy – HVY

Registr slouží hygienické službě k evidenci výkonů a k analýzám dat státního zdravotního dozoru. Hygienické stanice – Odbor hygieny výživy – provádí kontroly zdravotního dozoru v provozovnách poskytujících stravovací služby, výrobnách a prodejnách potravin, ve skladech a velkoskladech a používá Registr hygieny výživy (HVY) k evidenci a správě tohoto šetření.

Registr kategorizace prací – KaPr

Registr kategorizace prací ( IS KaPr) je využíván k evidenci prací zařazených do kategorií podle míry rizika (jako důsledek působení biologických, chemických a fyzikálních rizikových faktorů) , jemuž jsou pracovníci v průběhu své činnosti vystaveni.

Předměty běžného užívání – IS PBU

Registr předmětů běžného užívání je využíván k evidenci výsledků hygienického dozoru nad výrobci, dovozci a osobami uvádějícími do oběhu předměty běžného užívání uvedené v § 25 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jde o hračky, kosmetické prostředky, výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do 3 let.

Registr tuberkulózy – RTBC

Registr tuberkulózy (RTBC) je nezbytnou součástí systému dohledu nad TBC v ČR a pomáhá vytvářet strategie a programy k omezení výskytu tohoto infekčního onemocnění. Obsahuje informace o případech nově vzniklých i recidivujících onemocnění TBC nebo podobnou mykobakteriózou.

Specializované zdravotnické informační systémy

Citmed – Citovanost webových zdrojů medicíny

Citmed je databáze odkazů na výukové zdroje pro jednotlivé obory medicíny. Odkazy jsou v rámci oborů řazeny podle zpětné citovanosti – webového „impakt faktoru“, který nás informuje o tom, kolik stránek odkazuje na danou stránku s vyloučením samocitací.

Rankmed – Hodnocení zdravotnických webových stránek

Systém Rankmed se zabývá vyhodnocováním kvality webových stránek zdravotnických institucí a organizací. Volba kriterií vychází z mezinárodně uznávaných standardů pro publikování zdravotnických informací na Internetu viz. MedCIRCLE. Pro jednotlivá kriteria jsou stanoveny relativní váhy podle jejich významu.

Oftalmologický registr – OFR

Oftalmologický registr byl vytvořen jako informační systém, který umožní očním lékařům konzultovat nálezy závažných očních onemocnění s kolegy specialisty a zrychlit rozhodování o způsobu léčby. OFR, který měl být jedním z pilotních projektů telemedicíny v ČR. je ale prakticky nevyužíván.

Registr intenzivní péče – RIP

Registr intenzivní péče (RIP) sleduje léčebné postupy na jednotkách intenzivní péče. Zřízením tohoto registru Česká republika reagovala na iniciativu Evropské společnosti intenzivní medicíny v rámci EU. Projekt souvisí s cílem ČR přibížit péči na JIP evropským standardům.

Registr nozokomiálních infekcí – RNI

Nozokomiální infekce (NI) je nákaza vzniklá při pobytu v nemocnici nebo v příčinné souvislosti s tímto pobytem. Na vzniku těchto nákaz se podílí přítomnost určitých mikrobů v nemocničním prostředí, oslabení organismu nemocí i diagnostické a léčebné zásahy do organismu (např. cévkování, operace aj.)

Reklamy

Zanechat Odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

WordPress.com Logo

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google+ photo

Komentujete pomocí vašeho Google+ účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

w

Připojování k %s